nacikaptan.com Cumhuriyetimiz ??in | Naci Kaptan [Cumhuriyetdede@NaciKaptan.com]

nacikaptan.com
Title: Cumhuriyetimiz ??in | Naci Kaptan [Cumhuriyetdede@NaciKaptan.com]
Keywords:
Description: Cumhuriyetimiz ??in | Naci Kaptan [Cumhuriyetdede@NaciKaptan.com] Cumhuriyetimiz ??in Naci Kaptan [Cumhuriyetdede@NaciKaptan.com] Skip to content Home And?m?z Ey Türk Gen?li?i! ← Older posts MEDYADA D
nacikaptan.com is ranked 1374961 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,625. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. nacikaptan.com has 43% seo score.

nacikaptan.com Information

Website / Domain: nacikaptan.com
Website IP Address: 173.201.209.128
Domain DNS Server: ns16.domaincontrol.com,ns15.domaincontrol.com

nacikaptan.com Rank

Alexa Rank: 1374961
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nacikaptan.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,625
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $544
Yearly Revenue: $6,625
Daily Unique Visitors 1,670
Monthly Unique Visitors: 50,100
Yearly Unique Visitors: 609,550

nacikaptan.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 18 Aug 2016 07:29:30 GMT
Server Apache

nacikaptan.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

nacikaptan.com Traffic Sources Chart

nacikaptan.com Similar Website

Domain Site Title

nacikaptan.com Alexa Rank History Chart

nacikaptan.com aleax

nacikaptan.com Html To Plain Text

Cumhuriyetimiz ??in | Naci Kaptan [Cumhuriyetdede@NaciKaptan.com] Cumhuriyetimiz ??in Naci Kaptan [Cumhuriyetdede@NaciKaptan.com] Skip to content Home And?m?z Ey Türk Gen?li?i! ← Older posts MEDYADA DURUM VAZ?YET? 17.08.2016 Ayd?nl?k * ?RT?CACI GENERAL BA?DANI?MAN Posted on August 17, 2016 by Nacikaptan Favorilerime Ekle/Paylas Posted in FA??ZM, ?rtica, Politika ve Gundem | Leave a comment MEDYADA DURUM VAZ?YET? 17.08.2016 Cumhuriyet * Sadat sarayda Posted on August 17, 2016 by Nacikaptan Favorilerime Ekle/Paylas Posted in DURUM VAZ?YET?, FA??ZM, Gundem, Haber | Leave a comment YABANCI G?ZüNDEN TüRK?YE NASIL G?RüNüYOR ; Almanya’ya g?re Türkiye ‘?slamc?lar?n eylem platformu’ Posted on August 17, 2016 by Nacikaptan cumhuriyet.com.tr 17.08.2016 Ba?lant?l? yaz?lar D??i?leri’nden ‘gizli Türkiye belgesi’ i?in a??klama geldi http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/585606/Gizli_Turkiye_belgesinin_sizmasi_Almanya_basininin_gundeminde.html Almanya’ya g?re Türkiye ‘?slamc?lar?n eylem platformu’ S???nmac? krizi i?in bel ba?lad??? Ankara’y? ele?tirmekten ka??nan Alman hükümetinin, kapal? kap?lar ard?nda Türkiye’yi “?slamc? gruplar?n merkezi eylem platformu” olarak nitelendirdi?i ?ne sürüldü. Alman ARD kanal?n?n eline ge?en resmi yaz??mada, Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an’?n “Ortado?u’daki ?slamc? gruplar ve ter?r ?rgütlerine destek verdi?i” ifadesi de yer al?yor. S?z konusu yaz??ma, Alman Federal Meclisi’ndeki Sol Parti grubunun hükümete verdi?i soru ?nergesine ??i?leri Bakanl???’n?n verdi?i yan?t. Bakanl?k Müste?ar? ?le Schr?der’in “Milli menfaatler gere?i” gizli olarak s?n?fland?r?ld???n? belirtti?i yan?tta “Türk hükümetinin y?llard?r bilin?li olarak Ortado?u’daki ?slamc? gruplar ve ter?r ?rgütleriyle i?birli?i politikas? yürüttü?ü, Erdo?an’?n bunu aktif olarak destekledi?i” savunuluyor. Ankara ad?m ad?m… Yan?tta ?u ifadeler dikkat ?ekiyor: “?ktidardaki AKP ve Cumhurba?kan? ERDO?AN, M?s?r’daki Müslüman Karde?ler, HAMAS ve Suriye’deki silahl? ?slamc? muhalefet lehine yapt?klar? say?s?z dayan??ma a??klamas? ve destek eylemleriyle, Müslüman Karde?ler’e olan ideolojik yak?nl?klar?n? vurgulam??lard?r.” 2003’ten beri AB ter?r listesinde olan Hamas ve Erdo?an’?n adlar?n?n büyük harflerle yaz?ld???na i?aret eden ARD, “Alman hükümeti ilk kez Türkiye Cumhurba?kan? ve bir ter?r ?rgütü aras?nda do?rudan ba? kurdu” diyor. Alman d?? istihbarat ?rgütü BND’nin de?erlendirmelerine dayanarak haz?rland??? belirtilen yan?tta, “?zellikle 2011 y?l?ndan bu yana Ankara’n?n ad?m ad?m ?slamla?t?r?ld??? i? ve d?? politikas?yla Türkiye, Ortado?u’daki ?slamc? gruplar?n merkezi eylem platformu haline geldi” ifadesi de yer al?yor. Da?delen: Berlin su? orta?? ??i?leri Bakanl???’n?n yan?t?n?n hükümete y?nelik ele?tirilerini hakl? ??kard???n? savunan Sol Parti d?? politika temsilcisi Sevim Da?delen, Türkiye’nin “kendisini silahl? ?slamc?l???n yuvas?” haline getirmesinde Berlin’in daha fazla su? ortakl??? yapamayaca??n? s?ylüyor ve ekliyor: “Erdo?an’?n Türkiyesi ?slamc?l???n ve ?slami ter?r ?rgütlerinin merkez eylem platformuyken federal hükümetin Erdo?an’a bulunmaz Hint kuma?? muamelesi yapmas? idrak edilemez.” Koalisyon orta?? Sosyal Demokratlar?n d?? politika uzman? Rolf Mützenich ise, “Bu kadar hassas ve geni? bir de?erlendirmeye D??i?leri Bakanl??? da dahil edilmeliydi. Türkiye NATO müttefiki ve Alman askerleri orada konu?land?r?lm?? durumda” ele?tirisi getiriyor. Favorilerime Ekle/Paylas Posted in D?N-?NAN?, DI? POL?T?KA, ?rtica, Politika ve Gundem, RAD?KAL ?SLAM, YABANCI BASIN | Leave a comment SADAT Saray’da * ?rtica nedeniyle ordudan emekli edilen bir general Erdo?an’a neden ba? dan??man yap?ld? ? *SADAT A.?.“El Kaide türevi El Nusra, Ahrar ül ?am, I??D gibi gruplara lojistik destek veren, onlar? harekete ge?iren ve siyasi iktidara ba?l?l??? oldu?u anla??lan bir yap?”m? ? Posted on August 17, 2016 by Nacikaptan cumhuriyet.com.tr 17.08.2016 =========== SADAT Saray’da Darbe giri?iminin ard?ndan, devletin ve TSK’nin yeniden yap?land?r?lmas? vurgusuyla Cumhurba?kan? Erdo?an’?n ?al??malar?na h?z verdi?i d?nemde, Cumhurba?kanl??? Ba?dan??manl???’na SADAT Uluslararas? Savunma Dan??manl?k ?irketi kurucusu Adnan Tanr?verdi getirildi. Kontrgerilla e?itimi verdi?ini sitesinden a??k?a belirtilen ve 2012’de kurulan SADAT’?, “uluslararas? savunma ve dan??manl?k alan?nda dan??manl?k ve askeri e?itim veren ilk ve tek ?irkettir” diye tan?mlayan ?zel harp?i emekli Tu?general Tanr?verdi’nin, Cumhurba?kanl??? Ba?dan??man? olarak se?ilmesi, Erdo?an’?n bundan sonraki politikalar?n?n sertle?ece?i ?eklinde yorumland?. Cumhuriyet yazd? Cumhuriyet’in darbe giri?iminden birka? gün ?nce man?etinden “Denetlenmeyen bir sava? ?irketi: SADAT” olarak kamuoyuna duyurdu?u Tanr?verdi’nin ?irketi, kontgerilla e?itimi vermesi ve devlet taraf?ndan denetlenmemesi konusu ile tart??ma yaratm??t?. Adnan Tanr?verdi, ?irketinin amac?n? 2012’de ?u ifadelerle anlatm??t?: “Türkiye’nin k?klü askeri gelenekleri ve birikimini ihtiyac? olarak ülkelere aktarmak. Kendi deneyimi ve birikimi olmayan ülkelerin silahl? kuvvetlerinin e?itim, strateji gibi ihtiya?lar?n? kar??layaca??z. Dünyada ?rne?i ?ok. Türkiye’de ilk olacak.” ?SO’yu e?itti mi? CHP’li Ali ?hsan K?ktürk, Ali R?za ?ztürk, Osman Korutürk, Refik Ery?lmaz’?n soru ?nergeleri ile TBMM gündemine ta??d??? SADAT, hakk?ndaki cevaplanmayan kritik sorular y?neltmi?ti. CHP’li vekiller “SADAT’?n ?SO militanlar?na sokak sava?? dersi verip vermedi?ini, devletten hibe kredi al?p almad???n?, yabanc? devletlerin yard?m edip etmedi?ini, askeri e?itim ve dan??manl?k konular?nda herhangi resmi devlet kurumunun izin verip vermedi?ini” sorsa da d?nemin Milli Savunma Bakan? ?smet Y?lmaz’?n sorular? cevaps?z b?rakm??t?. Kürtlere kar?? SADAT HDP’nin “bir tür kontrgerilla yap?lanmas?” olarak ifade etti?i SADAT A.?.’nin “El Kaide türevi El Nusra, Ahrar ül ?am, I??D gibi gruplara lojistik destek veren, onlar? harekete ge?iren ve siyasi iktidara ba?l?l??? oldu?u anla??lan bir yap?” olarak nitelendirmesi ve ?irket bünyesinde yer alan dan??manlar?n 90’l? y?llarda Güneydo?u’daki faili me?hul cinayetlerde adlar?n?n ge?ti?i iddialar?yla da tart??ma yaratm??t?. DBP E? Genel Ba?kan? Sebahat Tuncel de, Lice’de k?ylülerin yak?lmak istendi?i bir olayda “SADAT’?n ad?n?n ge?ti?ini iddia etmi? ve SADAT diye bir ?rgütten s?z ediliyor. Bu ?rgüt kime ba?l? M?T’e mi ba?l?, Saray’a m? ba?l??” demi?ti. Sadat A.?’nin kurucusu Tanr?verdi: ?SO’nun talebini devlete ilettik ADALET? SAVUNANLAR DERNE??’NDEN SADAT’A Kara Harp Okulu’na 1964 y?l?nda giren Tanr?verdi, 1976-1978 y?llar?nda Kara Harp Akademisi’nde ??renim g?rerek 1978 y?l?nda kurmay subay statüsünü kazand?. Tanr?verdi, 30 A?ustos 1992 tarihinde ise tu?generalli?e yükseltildi. Kara Kuvvetleri Sa?l?k Daire Ba?kanl??? g?revinde bulunduktan sonra 30 A?ustos 1996 y?l?nda kadrosuzluktan emekliye sevk edilen Tanr?verdi, emekliye ayr?ld?ktan sonra, 5 y?l Adaleti Savunanlar Derne?i’nin genel ba?kanl??? g?revini üstlendi. Tanr?verdi, 2012 y?l?nda ?zel e?itim ve harp, silah ve ara?lar?n?n temini, bak?m ve onar?m? hizmetlerinde g?rev yapmak üzere SADAT Uluslararas? Savunma Dan??manl?k ?irketi’ni kurdu.. Sadat A.?. Denetlenmeyen bir sava? ?irketi: SADAT Korutürk: Sadat’?n faaliyetleri yasad??? Favorilerime Ekle/Paylas Posted in FA??ZM, Politika ve Gundem, TER?R, TSK | Leave a comment Emekli Tümgeneral’den Erdo?an’a a??k mektup: Bu ü? zat? muhtereme dokunulmamas?na ?a??yorum Posted on August 17, 2016 by Nacikaptan odatv.com – cumhuriyet.com.tr 17 A?ustos 2016 ?ar?amba, Emekli Tümgeneral’den Erdo?an’a a??k mektup: Bu ü? zat? muhtereme dokunulmamas?na ?a??yorum Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’un Odatv’de yer alan mektubu ??yle: Say?n Cumhurba?kan?m, ülkemiz yak?n tarihin en s?k?nt?l? d?nemini ya??yor. ?evremiz ve hatta i?imiz adeta yang?n yeri. Bu yang?n?n acil olarak s?ndürülmesi gerekiyor. Bunun i?in hepimize a??r sorumluluklar dü?üyor. Ama en ?ok da size… Hayat?, bir anlamda, araba kullanmaya benzetirim. Hep ?nüme bakar?m. Ama ara s?ra dikiz aynas?na da g?z atmak kayd?yla… Yine ?yle yapmak istiyorum. ?nüme bak?yorum. ABD’nin FET?’yü darbeye itti?ini ve Türkiye’yi istedi?i gibi y?netmek istedi?ini g?rüyor ve kendimi do?al olarak sizin yan?n?zda konumland?rmak istiyorum. Ama dikiz aynas?na g?z att???mda, bir yandan BOP e? ba?kanl???n?z?; di?er yandan jeopolitikderinlikten yoksun, ?ng?rüsüz, ABD’ye koridor in?a etme olana?? sunan, 3 milyon vatanda??n? beslemek zorunda kald???m?z harap edilmi? Suriye’yi g?rüyorum. Bulant? ya??yorum… ?nüme d?nüyor ve FET?’yle mücadelenin eksiksiz yap?lmas? gerekti?ine ve bunun i?in sizinle birlikte olman?n zorunlulu?una odaklan?yorum. Dikiz aynas?na bakt???mda, bu caninin sizden ?nce de bir ge?mi?i olmas?na ra?men sizin sundu?unuz ?ok geni? imkanlar yüzünden devleti ele ge?irdi?ini g?rüyorum. Onunla yapt???n?z yak?n i?birli?i sonucu, yarg?n?n, devlet kurumlar?n?n ve ?zellikle TSK’n?n geneti?iyle oynand???n? ve 15 Temmuz darbesine giden yolun ta?lar?n?n katk?lar?n?zla d??endi?ini an?ms?yorum. Sis bulutu i?inde kal?yorum. FET? ?LE MüCADELEDE BU ü? ZATI MUHTEREME DOKUNULAMAMASINA ?A?IYORUM Bu ba?lamda, ?zel Yetkili Mahkemeleri kald?r?rken elindeki Ergenekon ve Balyoz davalar?n? tamamlama hakk?n? bu haysiyet cellatlar?na b?rakt???n?z? unutam?yorum. Balyoz san?klar? TBMM Darbeleri Ara?t?rma Komisyonuna ü? defa “bizi de inceleyin” diye dilek?eyle ba?vurdu?unda kaale bile al?nmad?klar?n? hat?rl?yorum. “Türkiye ba??rsaklar?n? temizliyor” diyen Bülent Ar?n?’?n, 16 Temmuz sabah? uyand???nda, “?eteyi yeni anlad?m” demesine hay?flan?yor; Türkiye’nin akci?erlerini s?ken bu cinayet ?rgütünün kim oldu?unun yeni fark?na varmas?na/rol yapmas?na ac?yorum. “Cemaat devleti ele ge?irdi” iddialar?na, Hüseyin ?elik’in “buna kargalar bile güler” dedi?ini; Balyoz Darbe Plan? sahte, 2007 y?l?nda piyasaya sürülmü? bir fontla yaz?lm?? denildi?inde Sadullah Ergin’in Adalet Bakan? s?fat?yla “bunlar PR ?al??mas?” nitelemesi yapt???n? unutam?yorum. Ancak FET? ile mücadele edilirken bu ü? zat? muhtereme dokunulam?yor olmas?na ?a??yorum(!) “üst ak?l?n” FET?’den sonra son ?are olarak devreye soktu?u PKK ile kararl? mücadeleniz cesaret veriyor ama devlet akl?n? silerek giri?ti?iniz A??l?m politikalar? esnas?nda kamu güvenli?i ve düzenini hi?e sayan anlay???n?z? hat?rlay?p donakal?yorum. Arabay? ?arpmamak i?in yeniden ?nüme d?nüyorum. Sizin ve ?zellikle Ba?bakan Binali Y?ld?r?m’?n konu?malar?ndan umutlan?yor, ?ok benimsemedi?iniz ortak ak?l üretme gayretine d?nü? diye seviniyor; ancak aceleyle verilmi? TSK düzenlemelerini dikiz aynas?nda g?rünce, bu politikalarla m? s?k?nt?l? d?nemi atlataca??z diye kendimi sorgulamaktan al?koyam?yorum. Zamanlamas? ba?tan a?a?? yanl?? bir uygulama g?rüyor, ister istemez bir arka plan sorgulamas?na y?neliyorum. K??lalar?n bu denli acele edilerek bo?alt?lmas?n? da, ?ehir i?inde muharip birlik bar?nd?ran k??la olmamas?n? savunan bir ki?i olarak benimsemiyorum. 1. ORDU KOMUTANI DA ASKER? L?SE MEZUNU ?nüme d?nüyor ve yan?n?zda olmak istiyorum. Ama dikiz aynas?nda askeri liseler ile ilgili kocaman yanl???n?z orta yerde duruyor. ?nceki ve mevcut Genelkurmay Ba?kanlar?n?n sivil lise mezunu olduklar? i?in darbeci olmad?klar?n? ileri sürüyorsunuz. Bu a??klaman?z hem bu iki komutan?n 15 Temmuz kalk??mas?na giden yolda üslendikleri olumsuz rolleri g?rünmez k?l?yor hem de darbenin ?nlenmesinde ?nemli bir pay? oldu?unu dü?ündü?üm 1. Ordu Komutan?’n?n Kuleli Askeri Lisesi 1972 mezunu oldu?u ger?e?ini g?z ard? ediyor. Askeri lise, sivil lise tart??mas?na hi? girmek istemiyor ve ?ok gereksiz buluyorum. Ama 15/16 Temmuz gecesinin ?stanbul’da, Kara Kuvvetleri baz?nda bilebildi?im be? kahraman albay?ndan d?rdünün askeri lise mezunu, birinin sivil lise mezunu oldu?unu hat?rlatmak istiyorum. E?er o gece ?stanbul’da daha ?ok kan d?külmediyse… Maltepe’deki 2. Z?rhl? Tugay Komutan?n? derdest Han?eri Sayat ve Erkan Olgay albaylar (ikisi de tu?general olmu?tur) ve onlar?n emirlerine uyanlar sayesindeydi. Her iki arkada??m?z?n da askeri lise mezunu oldu?unu hat?rlayal?m diyorum. Ayn? ?ekilde Topkule’deki 66. Mknz. Tugay’dan da daha ?ok tank?n d??ar? ??kmas?n? engelleyen Albay Sait Ertürk’ün askeri lise, Albay Davut Ala’n?n sivil lise mezunu oldu?unu bilelim istiyorum. Birincisi ?ehit, di?eri gazi olan bu iki muhterem arkada??m?z? neden bu tart??man?n taraflar? yapt???n?z? anlam?yorum. Oysa biri can?n?, di?eri bedeninden par?alar verdi al?aklara kar?? direnerek… Kuleli Askeri Lisesi mezunu olmakla ?vünen ?ehit Albay Sait Ertürk’ün ruhunu incitmeye hakk?m?z var m?, diye soruyorum. ?mrünün ü? y?l?n? bu devletin Balyoz aptall??? yüzünden hapishanede ge?irmek zorunda kalan, o gece ve gündüzü uyumadan ge?iren ve bu arkada?lar?yla ileti?im halinde, al?ak ?ete mensuplar?na kar?? mücadelesini uzaktan ama etkili olarak sürdüren Albay Nedim Ulusan’?n da askeri lise mezunu olmaktan ?vün? duydu?unu biliyorum. ?MAM HAT?PL? DARBEC?LER? NEREYE KOYACA?IZ Askeri liseleri kapat?rken, ortaokul seviyesine kadar indirilen ?mam Hatip Liselerinin darbeci mensuplar?n? nereye koyaca??z? Diyanet ??leri Ba?kanl???’ndan uzakla?t?r?lan 3 bin civar?nda kurum mensubunun san?r?m en az yüzde sekseni ?mam Hatip Lisesi mezunu de?il midir? Ya o haysiyet cellad? hakim ve savc?lar?n, birisi a??klasa da hangi okul k?kenli oldu?unu ??rensek! Her ?mam Hatipliyi masum ya da bunlara bakarak darbeci g?rmek ne kadar yanl??sa, askeri liselerin darbeci üretti?i tezi de o kadar yanl??t?r. Say?n Cumhurba?kan?m, Gelinen nokta iflas noktas?d?r. Ama orada tak?l?p kalmak istemiyorum, kimse de istemiyor. ?ünkü bu badireye seyirci kalma lüksümüz olmad??? gibi, ??k?? yolu bulmak gibi bir sorumluluk omuzlar?m?za ??kmü?tür. Bunun i?in akl? ba??nda olan herkese g?rev dü?üyor. Bu yolu a?mak da size… Bunun i?in sade, basit ama zor bir y?ntem var… Liyakati merkeze koymak ve sorun ??zme becerisini devreye sokmak. Bunun nas?l yap?laca?? ?nemli ?l?üde sizin g?sterece?iniz ferasete ba?l?d?r. Bunun i?in sadece size oy verenleri de?il, herkesi kucaklaman?z? sizden bekliyoruz. Cumhuriyet ve kurucular?yla kavga etmek bir yana onun herkesi hukuk kar??s?nda e?itleyen felsefesine sahip ??kman?z? bekliyoruz. Herkesin inanc?n? kendisiyle Allah aras?ndaki bir ili?kiye indirgemesinin gereklili?i ortadad?r. Bunun siyasal bir ?rgütlenme i?in yap? ta?? olarak ele al?namayaca??n? ilke olarak benimsemenizi ve taraftarlar?n?za benimsetmenizi bekliyoruz. Her dedi?inize “evet” diyen ve size ve ülkenin gelece?ine zerrece katk?s? olmad??? a???a ??km?? baz? dan??manlar?n?z? da etraf?n?zdan uzakla?t?rman?z?, ger?e?in sad?k bek?ilerine ?evrenizde yer vermenizi bekliyoruz. TBMM’yi ger?ek hüviyetine kavu?turma iradesini sergilemenizi bekliyoruz. Bunlar? yapmad???n?z takdirde, benim gibi dü?ünen milyonlar? ikna edemeyeceksiniz. Ve ülkenin ??kme tehlikesini giderek büyütecek ve muhtemelen ilk alt?nda kalan da siz olacaks?n?z! ?ünkü deniz bitti… Sayg?lar?mla. Favorilerime Ekle/Paylas Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, CUMHUR?YET - DEMOKRAS? - ?A?DA?LIK, Fetullah Gülen, Politika ve Gundem, VATANDA?IN K??ES? | Leave a comment Rifat Serdaro?lu ü?’lemesi *** TEST?Y? BADEMLER KIRDI * HA?NLER MAHALLES? * VATANSEVERL?K BORCU Posted on August 17, 2016 by Nacikaptan 15 A?ustos 2016 Rifat Serdaro?lu TEST?Y? BADEMLER KIRDI Demokrasi ve ?zgürlük, benzetmek gerekirse “Su” gibi bir nimettir. Laiklik ve Anayasa ise bu nimeti koruyan, muhafaza eden, s?n?rlar?n? ?izen “Testi” gibidir! Büyük Atatürk, Türk Devletini ak?l-bilim-laiklik-ulus devlet-üniter yap?-bar?? ve ba??ms?zl?k üzerine kurdu. Geldi?imiz noktada bu de?erlerin ne kadar ?nemli ve vazge?ilmez oldu?u, tüm ger?ekli?iyle bir daha ortaya ??kt?.?yi de, ??kt? da ne oldu? -Badem, Laiklik ilkesini mi kabul etti? -Badem, Akl? ve Bilimi her ?eyin ?nüne koymay? m? kabul etti? -Badem Ulus Devlet ve üniter yap?y? m? kabul etti? Siz hi? Badem’in a?z?ndan “Ben ?slam Devleti kurmayaca??m, Cumhuriyetin de?erlerine sayg?l?y?m” diye bir s?z duydunuz mu? Duyamazs?n?z! Son günlerde, “Tamam da bak?n Badem, FET? ile nas?l u?ra??yor! Ona bir ?ans daha vermek laz?m” diyenler var ya, onlar 15 Temmuz’da ya?ad???m?z felaketin esas hedefinin Badem de?il, Laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu?unun ay?rd?nda olmayanlard?r. Onlar, bu kar?? devrim hareketinin Cumhuriyetin ilan? ile ba?lat?ld???n?, bu kalk??man?n d?? destekli bir proje oldu?unu, zaman zaman isim, Cemaat, Tarikat de?i?tirerek sürdürüldü?ünü hala anlamamakta ?srar edenlerdir. “15 Temmuz nedir” sorusuna yan?t vermek i?in onlarca kitap yaz?labilir. Dünyan?n en zor i?lerinden biri b?ylesine ?nemli bir konuyu bir cümle ile anlatabilmektir. Aff?n?za s???narak ?unu s?yleyebilirim; “15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyetinin ba??na ge?irilmek istenen, bir b?lümü Kürdistan Devleti olacak olan Federe ?slam Devleti cübbesi giydirilmesinin, CIA eleman? olan FET? taraf?ndan provas?n?n yap?lmas?d?r ve arkas? gelecektir…” Bir kez daha hat?rlatay?m: ?u iki ger?e?i kimse asla unutmamal?d?r; -Erdo?an, “FET?’ne menzilimiz ayn? oldu?u i?in biz de yard?m ettik!” -?imdiye kadar Türkiye’den sadece ü? ki?i Papa’ya “?slam’?n i?ini bo?almak ?al??mas?nda, g?nüllü u?akl?k yapmak” i?in ba?vurdu. 93 y?l boyunca sadece ü? ki?i! 1950 y?l?nda Said-i Nursi, 1998 y?l?nda Fethullah Gülen, 1999 y?l?nda ?calan… Türkiye’deki dinci kalk??ma hareketlerinin ve Kürt?ü-B?lücü i?birli?inin neden ayr?lmaz bir par?a oldu?unu, ?eriat taraftarlar? ve b?lücülerin her zaman ni?in “yap???k karde?ler” oldu?unu bu ü? isim ve günümüzdeki temsilcilerinin, kafas? biraz ?al??an insanlara ?ok ?ey anlatmas? gerekti?ine inan?yorum. 15 Temmuz’u da, binlerce masum gencimizin ?lümüne sebep olan “??züm Süreci” denen ihanet sürecini de bu bak?? ile de?erlendirebilirsiniz… Badem’e bir ?ans daha vermek isteyenler ?unlar? unutmamal?d?rlar; -O, Allah-u Teala’n?n tüm vas?flar?n? üzerinde toplam??t?r. -O’na dokunmak bile ibadettir. -O, Hz. ?brahim’e kadar uzanan bir yolun, bir kutsal davan?n son neferidir. Bu s?zler, Bakan-Milletvekili-Belediye Ba?kan? olan ki?iler taraf?ndan a??k?a ifade edilen s?zlerdir. Peki, Badem bunlar? s?yleyen adamlar?na; “Siz ne yap?yorsunuz? Ben sadece g?revini yapmaya ?al??an bir faniyim. B?yle sa?malay?p kendinizi de beni de günaha sokmay?n” m? dedi? Yoksa kendisini ele?tirenlere; “Bizim Rahmetimiz, gazab?m?z? a?acakt?r, in?allah m? dedi?” Hukuk Devleti oldu?unu iddia eden bir devlette, bir y?netici kendisini Rahmet ve Gazap da??tabilecek bir ilahi gü? sahibi olarak g?rebiliyor! Ya Erdo?an ile menzili-hedefi ayn? olan Gülen? Kendini “Kainat ?mam?” olarak g?rüp, peygamberler üstü bir konuma yerle?tirmek, insanlar?n a?z?n?n i?ine tükürmek, t?rnaklar?n? ve sakallar?n? sanki kutsal ?eylermi? gibi saklatmak! Sizce bu beyinler sa?l?kl? beyinler midir? 14 y?ld?r ba??m?za gelen tüm belalar?n birinci derece sorumlusu Badem’dir.FET?’ nü TC Devletinin kalbine kadar sokan da Badem’dir.?ncelikle ve ivedilikle hesap vermesi gereken “Testiyi K?ran Badem olmal?d?r.” Bu hesab? sormay?p, gariban ??rencilerle, ekmek paras? pe?inde ko?an zavall? ??retmenlerle u?ra?an Cumhuriyet Savc?lar? ve Yarg??lar var ya, onlar k?sa bir d?nem sonra Zekeriya ?z gibilerden daha beter olacaklard?r… Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 13 A?ustos 2016 Rifat Serdaro?lu HA?NLER MAHALLES? Tarih b?ylesine saf, aldat?lmaya kand?r?lmaya müsait, temiz kalpli, ?manl? ??lg?n bir Türk daha g?rmedi Say?n Okurlar! Kimden bahsetti?imi elbette anlam??s?n?zd?r. Cumhur’un Ba?? Recep Tayyip Erdo?an! Huber Apo; ?ok güzel ?eyler olacak, ?ok güzel ?eyler! Habur Tayyip; Dün, Habur’da ya?ananlar kar??s?nda umutlanmamak mümkün mü? ?yi, güzel ?eyler oluyor! Dervi? Memedin torunu Bülo; Ben de olsam, ben de da?a ??kar?m arkada?! M?T’?i A.G Teyze; Büyük?ehirlerimizi bombalarla doldurdunuz, hadi iyisiniz! Kom?usu Hain; FET?’nün Hava Kuvvetleri ?mam? Adil ?ksüz’ü, kom?usu gazeteci ?en ka??rm??! Yaveri Hain; Kald??? yeri, FET?’cülere yaveri bildirmi?! Korumalar? Hain; Koruma ekibi defalarca de?i?ti. Her seferinde de ofisinde “dinleme b?cekleri” ??kt?! AKP Kurucular? Hain; Kurucu arkada?lar?ndan kimi “Abi burada yolsuzluk yap?l?yor” dedi istifa etti, ka?t?! Kimi “FET? Devleti ele ge?iriyor iddias?na kargalar bile güler” dedi! Kimi gitti Reza Zarrab’?n ?nüne yatt?” ve Reisin karizmas?n? yerle bir etti! Kimi, yüz milyonlarca dolar g?türdü, g?zü doymad? bir saate ve bir piyanoya tamah etti! Kimi Reisi an?nda satt?, “Ben kupon araziler noktas?nda Ba?bakan ne dedi ise ben onu yapt?m. ?nce onun istifa etmesi laz?m” dedi. Obama Hain; Hem adamca??za sen benim e?ba?kan?ms?n dedi, hem de Fethullah Gülen’i vermedi! Vermeye de hi? niyeti yok! Kadrolu Müteahhitler Hain; Onlara dünya kadar i? verdi. ?hale imi?, yeterlilik imi?, hakm??, hukukmu? hi? birini takmad?. Ama onlar ne yapt?lar? “Valla kazanm?yoruz, sermayesine ?al???yoruz” deyip paralar? Panama’ da istiflediler. Panama belgeleri a??klan?nca her ?ey a???a ??kt?! Bu kadarla kalsa iyi! Ali Yüksel; Erdo?an’?n ?ocukluktan arkada??. Milli G?rü? Vakf? Almanya Genel Ba?kanl??? yapt?. Bir ara kafay? k?rd? ve kendi kendisini ?eyhülislam ilan etti.3 kad?n ile evli ve ü?üyle de ayn? anda ya??yor. Damad? Suat K?l??’? ?nce milletvekili, sonra da Bakan yapt?rd?. Erdo?an’a Ba?bakanl?k dan??man? olarak hizmet etti ama Erdo?an’? bir türlü 4 kad?n almaya ikna edemedi! Damad?, kendi ba??na ihale vermeye kalk?nca, Erdo?an taraf?ndan tekme-tokat d?vüldü! Bunlar en sonunda hepsi birden FET?’cü olup, velinimetlerine ihanet ettiler… Hüseyin ?elik; Fethullah Gülen bu ki?iyi ?nce Tansu ?iller’e milletvekili yapt?rtt?. Gülen, daha sonra ?elik’i AKP Milletvekili yapt?. “Van Prensi” olarak bilinen ?elik, üzerinde ad? yazan beyaz ?orap giymekle ve FET?’ye olan ?lümüne ba?l?l???yla tan?n?r. ?nsan kendi kendine sormadan edemiyor; Say?n ?manl? ??lg?n Türk Cumhur’un Ba??, bu kadar hain aras?nda senin ne i?in var yahu? Sen mi bunlar? kendine ?ekiyorsun, yoksa bunlar m? gelip sana yap???yor? En iyisi, sen bir an ?nce “Hainler Mahallesinden” ??k. Kendine yeni bir mahalle bul, bulamazsan TOK?’ye s?yle sana yeni bir mahalle kursun, sen de rahata kavu?… Say?n ?manl? ??lg?n Türk Cumhur’un Ba??; Size ü? sorumuz olacak; 1) “?manl? ??lg?n Türk” ismine en yak??an ki?i olarak biz, son günlerde demokrasi n?betlerinde g?rünen Egemen Ba???’? se?tik. Bakara-Makara diyecek kadar ?manl?, 1-1,5 milyon dolar ile idare edecek kadar g?zü tok, kafaya sa? ektirdik mi yak???kl?l?k ta tamam. Eee siz ne diyorsunuz bu i?e? Bence tutar… 2)Bu soruyu dostum Bekir ?ztürk sormu?:Diyanet Te?kilat? 3 bin 672 ?mam? FET?’cü olduklar? gerek?esiyle meslekten att?.Bu imamlar Askeri Liselerden de?il de, ?mam Hatiplerden mezun oldu?una g?re, darbeci yeti?tiren ?mam Hatip Okullar?n? kapatmay? dü?ünebilir misiniz? 3) Paralel-paralel deyip durdunuz. Fakat son günlerde ya?ananlara bakarsak, esas paralel sizmi?siniz be Reis’im! Orduya-Adliyeye-Polise- üniversitelere- ?? alemine hep FET? sahipmi?! Yani sanki FET? devlet, sen paralel! Kim soktu bunlar? devletin en mahrem yerine be ya! Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 12 A?ustos 2016 Rifat Serdaro?lu VATANSEVERL?K BORCU ?manl? ??lg?n Türk Erdo?an (ger?i o ben Gürcü’yüm, e?im de Arap diyor ama) Türkiye ?hracat??lar Meclisi üyelerine seslendi; “O Camiadan dostlar?n?z, arkada?lar?n?z olabilir. Ben diyorum ki bunlar? if?a edin! Bu vatanseverlik borcudur. ?stihbarat-Emniyet herkesi bilemeyebilir, bak?n adamlar ka??yorlar…” Kendini bilen, akl? ba??nda hi?bir devlet adam? bu s?zleri s?ylemez. Niye mi; -Devletin istihbarat- emniyet kurumlar?n?n bir i?e yaramad???n? itiraf etmi? olur. -Ki?ileri muhbir olmaya te?vik etmi? ve bir cad? av? ba?latm?? olur. -Ticari hayattaki rekabet, ?ekememezlik, k?skan?l?k gibi duygular?n “ihbar kurumu” olarak i?letilmesine yol a?ar. -TC Devletinin “Hukuk Devleti” ilkesinin, ki?ilerin “Temel Hak ve Hürriyetlerinin” bilerek yok edilmesine sebep olur… Say?n ?manl? ??lg?n Türk Cumhur’un Ba??; B?yle yanl?? i?lerle u?ra??p kafan?z? hi? yormay?n! Ben sizi belgeli, devletin kay?tlar?na girmi? iki konuda bilgilendireyim, siz de bu FET? mensuplar?n? derhal yakalat?n; 1)Abdullah Gül; Sizden bir ?nceki Cumhurba?kan?-Karde?lik Hukuku ile ba?l? oldu?unuz biraderiniz.Siz henüz bir ayl?k Ba?bakan iken, Huber Apo naml? bu ?manl? ??lg?n Türk TC D??i?leri Bakan? idi. Bu zat dünya üzerindeki tüm Büyükel?ilik ve Ba?konsolosluklara 16 Nisan 2003 tarihinde kendi ?slak imzas? ile bir genelge g?nderdi! 16 Nisan 2003 tarih ve 3847 say?l? Genelgede; “Gülen Cemaati ile yak?n ili?kide olacaks?n?z. Bulundu?unuz ülkelerde Cemaat taraf?ndan kurulan okullar HüKüMET?M?Z bilgisinde ve Milli E?itim Bakanl???m?z taraf?ndan desteklenmektedir” diye emir verilmi?tir.Siz her zamanki gibi aldat?ld???n?z? tam tam?na 11 y?l 1 ay sonra anlad?n?z ve “FET?’ne destek genelgesini” 20 May?s 2014 tarihinde yürürlükten kald?rd?n?z. Say?n Cumhur’un Ba??; Siz, Huber Apo naml? ki?iyi FET?/PDY’na yard?m-yatakl?k-yorganl?k-yast?kl?k su?lar?ndan tutuklatt?rmaz da, üzerini ?rtmeye kalkarsan?z, gariban bir memurun ?u sorusuna nas?l yan?t vereceksiniz? “Arkada?, ülkenin D??i?leri Bakan? ve sonra Cumhurba?kan? olan zat yard?m edin dedi, biz de yard?m ettik. Biz hapisteyiz, yard?m edin diye emir veren adam k??kte! Bu mu adalet?” Lütfen elinizi masan?z?n üzerindeki telefona uzat?n ve Bozok Yaylas?n?n yi?it evlad?, TBMM de ve Adalet Bakanl???nda FET?’yü aslanlar gibi savunan yayl? Bekir Bakana talimat?n?z? verin… 2)Bilal Erdo?an; Mahdumunuz. E?itimini Amerika’da, doktoras?n? ?talya’da tamamlamaya ?al??an, Gürcistan-M?s?r- Suudi Arabistan ve Katar pasaportu ta??yan ok?u delikanl?! Bilal Erdo?an’?n TüRGEV adl? vakf?na mebzul miktarda ba???lar yap?ld???n? biliyoruz. Hatta Arab?n biri hi? kar??l?k beklemeden (Sevda Tepesi neresi yahu!) 100 Milyon Dolar ba???lam?? ve Bülent Ar?n? taraf?ndan da resmi olarak do?rulanm??t?! (K?demli Savc?-Yarg?? ayl?k maa?? yakla??k 3 bin dolard?r.Bilal Erdo?an’a yap?lan bu ba??? tutar? kadar paray? kazanmak i?in bir Yarg?c?n tam tam?na 2.750 sene ?al??mas? gerekir!) Konumuz elbette ki bu de?il.Konumuz ?u; 15 Temmuzdan sonra tutuklanan FET? mensubu i?adamlar? var ya, hah i?te onlar.?imdi hapiste olan bu adamlar, teker-teker Bilal Erdo?an’?n Vak?flar?na büyük miktarlarda ba???lar yapt?lar. Bu adamlar, ?rne?in ?a?da? E?itim Vakf?na de?il de, ni?in Bilal Erdo?an’?n vak?flar?na balya-balya demetleri ak?tt?lar? Bu i?te bir i? var Say?n ?manl? ??lg?n Türk Cumhur’un Ba??! Bence, o?lunuz da sizi kand?r?yor! Büyük olas?l?kla o da FET?’cü! Yak?nda bu paralar?n makbuzlar? ortaya d?külecektir… Bu ger?ekleri su yüzüne ??karmak sizin en fazla 5 dakikan?z? al?r. Hadi bi gayret ediverin gari. Ecdad?m?z Osmanl?da, devletin selameti i?in ne kelleler gitmi?ti, hat?rlad?n?z de?il mi? ?ki tane de siz g?türün ve ?manl? ??lg?n Türklerin g?nüllerine taht kurun… Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle Favorilerime Ekle/Paylas Posted in Politika ve Gundem, Rifat SERDARO?LU yaz?lar? | Leave a comment McCarthy’nin ruhu 15 Temmuzda Türkiye’ye mi geldi ? CADI AVI YILLARI Posted on August 15, 2016 by Nacikaptan sozcu.com.tr Rahmi Turan 15.08.2016 “Cad? av?” y?llar?! S?ZCü’de dün okudunuz. Ba?bakan Yard?mc?s? Tu?rul Türke? “Bu i? CADI AVINA d?ndürülüyor” dedi.?ok ?nemli bir uyar?yd? bu…Türke?’e g?re Kamu’daki g?revden almalar istihbarat raporlar?na g?re yap?l?yor. Ancak baz? yanl??l?klar da olabiliyor! ??te facia burada! Devletin g?revi iyiyle k?tüyü, yanl??la do?ruyu ay?rmak, kurunun yan?na ya?? da yakmamakt?r.?imdi kimin can? yansa ya da menfaatiyle oynansa “FET? yapt?rd?” diyor, ?nüne gelen birbirini FET?’cülükle su?luyor. Bir k?s?m medya rezilli?ini devam ettiriyor. Televizyonlar “?ntikam aleti” haline geldi. Su?lamalar, ihbarlar, dedikodular birbirine kar??t?.?yle karma??k günler ya??yoruz ki, “Türkiye bu badireden nas?l kurtulacak?” diye dü?ünmeden edemiyorum. “McCarthizm” Ba?bakan Yard?mc?s? Tu?rul Türke?’in “Bu i? cad? av?na d?ndürülüyor” s?zleri dünya siyaset tarihindeki ünlü “McCarthizm”i hat?rlatt?. 1950′lerin Amerikas? b?yleydi! McCarthy (1908-1957) Wisconsin Eyaleti Cumhuriyet?i Parti Senat?rü idi. Bu adam, gü? ve iktidar arzusunun, bir insan? nas?l ??lg?nla?t?rd??? ger?e?inin en ünlü temsilcisidir! Hayat? boyunca girdi?i her se?imde yalanlara ve sahte belgelere ba?vurmu?, ülkesinde “Cad? av?” ba?latarak, “Komünist” diye bir?ok dürüst Amerikal?’n?n politik hayatlar?n? sona erdirmi?, sahte belgelerle baz? insanlar? idam ettirmi?ti.Amerikan hükümeti, i?ine geldi?i i?in, bu adam?n “Cad? av?”n? desteklemi?, Amerikan Komünist Partisi liderlerinin mahvedili?ini seyretmi?ti. ünlü kurbanlar! O d?nemde Amerika’da komünizm büyük bir tehlike olarak kabul ediliyordu. McCarthy “Komünist” olduklar? bahanesiyle, ne kadar kafas? ?al??an, ilim-irfan sahibi, mant?kl? ve insanca dü?ünen akademisyen varsa, hepsini üniversitelerden att?rm??t?. ülkedeki komünist hareketleri ara?t?rmak üzere kurulan Amerikan Kar??t? Faaliyetler Komitesi (HUAC) McCarthy’nin yalan su?lamalar?yla, sendikac?lardan yazarlara, müzisyenlerden e?itimcilere kadar binlerce insan? sorgulad?. “Cad? av?” s?ras?nda, bir?ok Hollywood sanat??s? ve yazar, ya hapse at?ld?, ya da sürgüne yolland?. Bunlar?n aras?nda Charlie Chaplin, Arthur Miller, Bertold Brecht, Orson Welles gibi dünya ?ap?nda ünlü isimler de vard?. Amerika’da o y?llar tarihe “McCarthizm” olarak ge?en karanl?k bir d?nemdir.??lerinden at?lan ve uzun y?llar i?siz kalan gazetecilerin, yazarlar?n, sanat??lar?n haddi hesab? yoktu! Haks?z idamlar! “Cad? av?” sonucu “Julies Rosenberg ve Ethel Rosenberg” ad?ndaki bir kar?-koca, komünistlere casusluk yapt?klar? iddias?yla elektrikli sandalyede idam edildi. Son s?zleri “Biz sosyalistiz ve su?suzuz” oldu. Eline gü? ge?ince, fikir ve dü?ünce ?zgürlü?ünü yok etmek i?in her türlü zulmü yapan bir politikac? olarak hat?rlanan McCarthy, i?ki problemlerine yenik dü?erek 1957 y?l?nda siroz hastal???ndan ?ldü?ünde 49 ya??ndayd?. ?lgin? olan, bu sadist ruhlu insan?n yapt?klar? de?il, yapmas?na milyonlarca ki?inin seyirci kalmas?d?r! “McCarthy” ?imdi Amerika’da lanetle an?l?yor ama ne yaz?k ki, günümüzde bir?ok ülkede onun ruhu hala dola??yor. “Kayg?lar art?yor!” Atatürk?ü Dü?ünce Derne?i Genel Y?netim Kurulu’nun yapt??? ?nemli a??klama “Kimse ku?ku duymas?n” diyor ve ekliyor: “Türkiye, ne Malezya, ne Suriye-Irak, ne de Afganistan olacakt?r. Atatürk’ün kurdu?u laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar ya?ayacakt?r.Dahili ve harici bedhahlar, hi?bir ko?ulda Atatürk’ün a?t??? yolu “?eyhler, dervi?ler, müritler” diktat?rlü?üne d?nü?türemeyecektir.CIA güdümlü 15 Temmuz Fethullah?? kalk??ma sonras?nda olu?an uzla?ma ortam?, muhalefetin her ko?ulda AKP iktidar?na deste?i anlam?na gelmemelidir. Muhalefet gü?leri, AKP iktidar?n?n kutupla?ma ve gerginlik politikalar?n? sonland?rmaya zorlamal?, kal?c? ger?ek uzla?man?n laik ve demokratik Atatürk Cumhuriyeti de?erleri etraf?nda olaca??n? ?zellikle vurgulamal?d?r. AKP iktidar?n?n Fethullah?? kalk??may? “Allah?n lütfu” sayarak “darbe i?inde darbe” f?rsat?na d?nü?türmesi, demokratik uzla?ma f?rsat?n? yok eder.15 Temmuz sonras? bugüne kadar ya?ananlar, CIA güdümlü Fethullah?? kalk??man?n “Fiili Ba?kanl?k” sistemine ge?i?in bahanesi olarak istismar edildi?i yolundaki kayg?lar? maalesef art?rmaktad?r.” GüNüN S?Zü ülkeler yüce bir a?a? gibidir. A?a? y?k?l?rsa g?lge de kalmaz! Favorilerime Ekle/Paylas Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, FA??ZM, Politika ve Gundem | Leave a comment Necati Do?ru ü?’lemesi * Sahte midir? Ger?ek midir? * Ordu cerahat at?yor * 12 gün! Posted on August 15, 2016 by Nacikaptan sozcu.com.tr Necati Do?ru 30.07.2016 Sahte midir? Ger?ek midir? Yaverlerin foto?raflar?na bak, sicillerini incele. Hi? ?üphe duymazs?n. Al?nlar?nda ne olduklar? yazm?yor. Tarihin en kanl? gecesini ya?amam?? olsayd?k, hi?birinden ?üphelenmemiz mümkün de?ildi. Hepsi Atatürk ilke ve devrimlerine inanm?? subaylar g?rüntüsü i?indeydiler.O gece ortaya ??kt?.Takiye (gizleme) yap?yorlarm??. Liderleri Fethullah Gülen, yaverlere ?al?nm?? s?nav sorular? verilip askeri okullara s?zarlarken; zaman? gelinceye kadar gizli kalman?z i?in k?z arkada? edinin, dans ??renin, gerekti?inde barda, meyhanede, dü?ünde, orduevinde i?ki de i?in; Atatürk?ülü?ün Bat?’ya d?nük ne kadar k?l?k-k?yafet yüzü varsa hepsinin sizde topland???n? g?sterin ??ütleri vermi?. Kanl? darbe giri?imi oldu. Takiye perdesi y?rt?ld?. Yaverlerin Atatürk?ü g?rünüm alt?nda; “Takiyeci (gizlenmi?) ?slamc?” olduklar? ?üphe g?türmez bi?imde ortaya ??kt?. Daha ?nce yaz?l?p s?ylendi?i gibi Fethullah Gülen, “Takiyeci ?slamc?” bir ?rgütlenme modeli geli?tirmi?ti. Cumhurba?kan? Tayyip Erdo?an ile partisi AKP’nin ?nde gelenleri ise kendilerini “Muhafazakar ?slamc?” olarak tan?mlad?lar. Takiyeci ?slamc? Fethullah Gülen ile Muhafazkar ?slamc? Tayyip Erdo?an kadrolar? birlikte beraber oldular. ?kisi de Atatürk’e ve onun “laik devlet” ilkesine ayn? derecede kar??yd?lar. Birle?tikleri ortak nokta; “?slamc? Türkiye” yaratmakt?. Te?bihte hata aranmaz.Muhafazakar ?slamc? Tayyip Erdo?an, kendi iktidar?n? korusun diye pitbull k?pe?i besler gibi Takiyeci ?slamc? Fethullah’? ?zel olarak ve ne istediyse vererek korudu, orduya, polise, yarg?ya, her yere s?zmas?na g?z yumdu. 15 Temmuz gecesi oldu. Pitbull sahibini ?s?rd?. Her istedi?i verilmi? azg?n pitbull, o kanl? gece sahibini ?s?r?nca; orduda a?a?? baksan Fethullah??, yukar? baksan Fethullah??, her 100 generalden 50′si Fethullah?? ??kt?. Ve AKP Genel Merkez binas?n?n ?n yüzüne boydan boya ?ok büyük Atatürk posteri as?ld?. Muhafazakar ?slamc? Tayyip Erdo?an Takiyeci ?slamc? Fethullah Gülen’e kar?? “Atatürk?ülü?e” sar?ld?. Fethullah’?n Takiyesi! Tayyip’in Atatürk’ü! Bu tabloya geldik. Kal?c? m?d?r? Ge?ici midir? Tayyip Erdo?an’?n AKP Genel Merkez binas?na Atatürk posteri ast?rmas?, samimi midir? Atatürk’ün foto?raf?n? boydan boya asarken toplumun gelece?i i?in s?yledi?i nedir? ?mam Hatip mezunu ?slamc? yazarlardan birinin dün; “Sen ne büyükmü?sün HEY ATATüRK. Senin yüzünü Bat?’ya d?nü?üne epey kar?? ??km??l???m vard?r. Bugün geldi?imiz ?u noktada… ?yi ki yüzünü ve yüzümüzü Bat?’ya d?ndürmü?sün diyorum, ba?ka da bir ?ey demiyorum…Senin dini cemaatlere, dini gruplara, dini olu?umlara mesafeli olu?undan pek hazzetmezdim. Bugün geldi?imiz ?u noktada… “Ne de iyi etmi?sin” diyorum, ba?ka bir ?ey demiyorum…” diye yazd???na benzer bir ?zür dileme midir? Hayat devam ediyor.Tayyip Erdo?an’?n Atatürk Posteri ast?racak kadar “laik hukuk devleti” iste?ine d?nü?ü: Sahte midir? Ger?ek midir? Dikkatle izleyip, g?rece?iz. sozcu.com.tr Necati Do?ru 29.07.2016 Ordu cerahat at?yor Kurunun yan?nda ya? da yanmas?n. Su?suz olanlar, su?lu ilan edilmesin. FET? ile ilgisi olmayanlar iftiraya u?ramas?n. Adalet yara almas?n. Hepimiz bunu savunal?m. Ayn? zamanda sevinelim. Ordu temizli?e ba?lad?. TSK cerahat at?yor. Fakat te?hisi do?ru koyal?m. Bu cerahat ordunun kendi bünyesinde üremedi. Orduya bu cerahat (1960-1971-1980 darbeleri de dahil) d??ar?dan geldi. Son cerahat ?zellikle “dini, kitab?, Allah’?, Peygamber’i, hadisleri kald?ra? gibi kullan?p se?imlerde se?meni etkileyerek Türkiye’de iktidar? ele ge?iren ?slamc?lar” marifetiyle sokuldu. ?slamc?lar aras?nda en ?ok korunup kollanan tarikatlar, müritler, ?eyhler ve onlar?n i?inde Fethullah Gülen oldu. Gizlenemez. Saklanamaz. Ta??namaz. Cerahatli marifet. Kanl? irinli patlad?. Kara Kuvvetleri’nden: 87 general. 727 subay. 556 astsubay. Deniz Kuvvetleri’nden: 32 amiral. 59 subay. 63 astsubay. Hava Kuvvetleri’nden: 30 general. 314 subay. 117 astsubay. FET? ba?lant?l? olduklar? ve vatan?n güvenli?ine tehdit olu?turduklar? gerek?esiyle TSK’dan ihra? edildi.Cerahat at?m? ba?lad?. Cerahat vücudu tamamen ele ge?irseydi “milletin ordusu bütünüyle Fethullah’?n ?slamc? ordusu” haline gelecekti. Adalet Bakan?; “Ayetullah Humeyni Fransa’dan ?ran’a nas?l geldiyse, Fethullah Gülen de ABD’den Türkiye’ye Humeyni gibi gelecekti. Bamba?ka bir Türkiye olacakt?” demi?.Do?ru demi?. Ama eksik demi?.Bugüne kadar Fethullah?? ?rgütü kim korudu, kollad?, gü?lendirdi; orduya, polise, yarg?ya, e?itime, sa?l??a cerahat gibi yay?lmas?na kim arka verdi onu dememi?. 15- 20 y?l ?nce orduya imaml??? yerle?tirmek i?in s?zd?r?lm?? ?eriat?? subaylar, Askeri ?ura karar?yla temizlendi?inde onlar? ikinci gün Emin?nü ve Fatih belediyelerine müdür olarak kimler yerle?tiriyordu, Adalet Bakan? bunu s?ylememi?. Onu unutun diyorlar. Birlik-Beraberlik ba?lad?. Halk bir oldu. Tanklar?n ?nüne dikildi. Halk?n tanklar?n ?nüne dikilmesi emperyalistlerin i?tah?n? kursaklar?nda dü?ümledi. Bunun ne kadar büyük bir ad?m ve nimet oldu?unu biliyoruz. ?imdi emperyalist kukla FET? de temizleniyor. Bu yüzden “pozitif bir unutma süreci ba?lat?n ve ?slamc? enerjiyi kullanarak iktidara gelmi? olanlar?n Fethullah’? koruyup kollad?klar?n? art?k Adalet Bakan? ve onun iktidar?n?n yüzüne vurmay?n” diyorlar. Tamam. Vurmayal?m. Peki cerahati nas?l kurutal?m? Bu Adalet Bakan?, 3-4 y?l ?ncesinde; “Humeyni gibi d?necekti” dedi?i cerahati Meclis kürsüsünden “Muhterem Hocaefendi… Muhterem Hocaefendi…” diyerek yere g??e koymuyordu. Bunu da m? unutal?m! Meclis zab?tlar?nda var. Zab?tlar? da m? yakal?m? 15-20 y?ld?r birlikte ?ektirdikleri 1 milyon foto?raf karesi gazete sayfalar?nda duruyor. FET? Türkiye’yi yakacakt?. Biz sizin Fethullah ile ?ektirdi?iniz eski foto?raflar? yakal?m ?yle mi? Ar?ivlerdeki foto?raf karelerine ra?men yine de unuta unuta sa?l?kl? bir noktaya gideceksek ve “bu ülkenin yoksul ?ocuklar?n? yoksulluklar?ndan esir al?p onlara yurt, dershane, abi, abla sa?lay?p, s?nav ?ncesi ?al?nm?? sorular? vererek askeri okullara, polis okullar?na, yarg??-hakim fakültelerine yerle?tiren ve sonra da kanl?-irinli darbe yapmak i?in bu halk ?ocuklar?n? kullanan cerahatli sistemi” nas?l kaz?y?p atabildi?inizi de bilmek isteriz. Cerahat temizlerken laikler ile i?birli?i yapacak m?s?n?z, g?rmek isteriz. Bu cerahatli sistem sadece orduda de?il; poliste, yarg?da, e?itimde, sa?l?kta, enerjide, ula??mda her yerde ve devlet kurumlar?n?n her kademesinde… Bu kadrolar temizlenecek. Temizlenmeli. Yerine kimler doldurulacak? ?ktidar tarikatlar? m?? H?s?m, akraba! Kay?rma, kollama. Cerahat b?yle birikti. Biz unutsak. Ar?iv unutmaz. sozcu.com.tr Necati Do?ru 28.07.2016 12 gün! Sarsan, sallayan 12 gün doldu. Neler duyduk, neler ??rendik: En üstte Kainat imam?. ?mama sorgu sual etmeyeceksin. Zihnen, kalben, fikren biat pozisyonu al?p, kabul edeceksin. Kainat? yaratan Allah. ?mam? Fethullah. Sonra kim? Yeryüzü imam?. ?ddianameler yaz?ls?n. Kim oldu?unu okuyaca??z. Sonra: K?talar ?mam?. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Antarktika; bütün k?talar bu imama ba?l?. Her bir k?tan?n da ayr? imam? var. Onlara da Kainat imam?n?n keskin nefesiyle okunmu? 1 dolar veriliyor. Kainat imam?, Pensilvanya’da oturan TV ekran?ndan dini sohbetler sunan, hislenen, a?layan canl?-kanl? bir puttur. Putu kendi yapar, kendi tapar. FET?, sorgusuz sualsiz tap?lacak canl? putunu yaratm?? ?rgüttür. Bu put, ayet okuyan, hadis yorumlayan kainat imam?d?r ve k?talar imam? da bu puta biat eden biri olacakt?r. K?talar imam? kim? Henüz netle?medi. ?ddianameden tan?yaca??z. Sonra Türkiye imam? geliyor. ?smi ve resmi bütün yakalanmalar, bitince gazetelere; “??te Yurtta Sulh Konseyi Ba?kan?” diye verilecek. G?rece?iz. B?lgelerin imamlar? da var. Marmara B?lgesi imam?, Karadeniz B?lgesi, Do?u ve Güneydo?u, Akdeniz, Orta Anadolu, Trakya imamlar?. Her birinde okunmu? üflenmi? 1 dolarlar “u?ur getirsin ve gerekti?inde kainat imam?ndan onayl? olduklar?n?n ispat? olsun” diye verilmi?ti. 15 Temmuz gecesi ceplerinde okunmu? üflenmi? 1 dolarla F-16 ve Kobra pilotlar? halk?n üzerine, Meclis binas?na ate? edinceye ve Marmaris’te tatil otelinde Cumhurba?kan?’n? ?ldürmeye gelinceye kadar beklendi. 15 Temmuz gecesi 248 ki?i hayat?n? yitirdi. Ordu imamlar? da vard?.En fazla imam TSK’ya s?zm??, s?zd?r?lm??t?. Kainat imam? Fethullah, s?z?nt? yap?lacak ba? kurumlar; ordu, polis, yarg?y? se?mi?ti. Ordu, polis, yarg? ele ge?irilecek, günü zaman? gelince darbe yap?lacakt?. ?i?li sava? pilotu yeti?tirir.Bu asker oca??n?n ba??ndaki general bile ?i?li imam?na “biat” etmi?ti. ?i?li imam? bir astsubayd?. FET? düzeni b?yle i?liyordu. Orduda her kademede ve hava, kara, deniz, jandarmada 4 ?e?it FET?’cü “darbe yap?lacak gece i?in” haz?r bekliyordu. 1-?ekirdek FET?’cüler. 2- Dev?irme FET?’ cüler. 3-Gafil FET?’cüler. 4-Karars?z FET?’cüler. Yurtta Sulh Konseyi’nden gelecek gizli emirle ordu i?inde darbe dü?mesine ilk basacak olan “?ekirdek FET?’cüler” kripto adamlard?. Darbeden üst düzeyde bilgi sahibi idiler ve Yurtta Sulh Konseyi i?inde siviller de vard?.Siviller kim? ?ddianamede okuyaca??z. FET? hücresi iki tür. Uyan?k hücre. Uyuyan hücre. Her hücre 5 üyeli. Her üye üstündeki 2′yi tan?yor ve alt?ndaki 2′yi biliyor. Bu kadar biliyor. Zaman? gelince ve “uyuyanlara da uyan?n” emri verilince kainat imam?ndan okunmu? üflenmi? o dolarlar sayesinde hücreler birbirleriyle tan???p a??k olacaklar. ??te o zaman zaten Türkiye ele ge?irilmi? olacakt?.Yar?m kald?. Genelkurmay Ba?kan?. “S?k ulan” diye ba??rd?. Jandarma Komutan?: “Vur ulan” diye ba??rd?. Hava Kuvvetleri Komutan?: “Ka?ma ulan” diye ba??rd?. Ba??rd?klar?, 12 gün ?ncesinin gecesi tutuklamaya gelmi?, ellerini arkadan ba?lay?p derdest etmi? kendi ?z yaverleri yarbaylard?. Eski ve yeni Cumhurba?kan? dahil bütün kuvvet komutanlar?n?n yaverleri de FET? üyesi olmu?, kendi imam?na ba?l? orduya s?zm?? subaylard?. Darbe yapacak adama “darbe yapma” diye emir vermi? sonra da emir subay?na esir dü?mü?lerdi. Halk tanklar?n ?nüne dikildi. Cumhurba?kan? ile ordu komutanlar?n? FET? darbesinden kurtard?. ?ktidar FET?’den habersizdi. Komutanlar FET?’yü bilmiyordu. Biz de buna inand?k! FET?, iktidar? kand?rm??. FET?, komutanlar? uyutmu?. Biz sanki buna da inand?k! Favorilerime Ekle/Paylas Posted in NECAT? DO?RU YAZILARI, Politika ve Gundem | Leave a comment Y?lmaz ?zdil ü?’lemesi * Bak ?u konu?ana * Ba??rtülü bac?n darbeci ??kt?! * Tatbikat Posted on August 15, 2016 by Nacikaptan sozcu.com.tr 6 A?ustos 2016 Y?lmaz ?zdil Bak ?u konu?ana Hazreti Muhammed’e Akp amblemiyle nüfus cüzdan? ??kard?lar, peygamberimizin ?ocuklar?n?n aras?na “Tayyip” ismini koydular. Cami avlular?nda ücretsiz olarak da??t?lan dini kitapta “Tayyibim” ba?l?kl? ilahi vard?, o ilahide “Tayyip’i üzmek, Allah’? üzmektir” deniyordu. Akp il ba?kan? “Tayyip Erdo?an bizim i?in ikinci peygamber gibidir” dedi. Akp milletvekili, Tayyip Erdo?an’a dokunman?n “ibadet” oldu?unu s?yledi. Akp bakan?, Tayyip Erdo?an’?n do?up büyümesine vesile olan Rize, ?stanbul ve Siirt’i “mübarek ?ehirler” ilan etti. ?stanbul’da “helal ve Tayyip ürünler konferans?” düzenlendi, Tayyip ürünlerin en helal g?dalar oldu?u anlat?ld?. Akp milletvekili noktay? koydu, “Allahu tealan?n bütün vas?flar?n? üzerinde toplayan lider” dedi. Diyanet’in g?k? ??kmad?. Ramazan ay?nda dinibütün hay?rseverleri doland?rd?lar. Keriz Feneri’nin foyas?n? ortaya ??karan Cumhuriyet savc?s?, a??k a??k “zekat h?rs?zlar?n? koruyan bir gü? var, ben bu güce h?rs?zlar?n imparatoru diyorum” dedi. Diyanet, ?lü bal?k kadar sessiz kald?. Cami avlusunda miting yapt?lar. Akp’li ba?bakan yard?mc?s?, mihrapta imamla beraber se?im konu?mas? yapt?. Musalla ta??n?n ba??nda oy istediler. Minarelerdeki mahyalara belediye ba?kanlar?n?n isimlerini yazd?lar. Bu ülkenin ba?bakan? umreye gidip, Kabe’de kendisini alk??latt?, siyasi slogan att?rd?. Diyanet a?z?n? a??p tek s?z s?ylemedi. Akp’li belediye binas?n?n ?nüne kabe maketi kurdular, Hira ma?aras? maketi kurdular, peygamberimizin evinin maketini kurdular, peygamberimizin temsili e?yalar?n? sergilediler, d?rt metreye be? metre ebatlar?ndaki maket kabe’yi tavaf edenlere zemzem suyu ikram ettiler. Akp’li bir ba?ka belediye, maketten hicret parkuru düzenledi, se?menleri rehber e?li?inde maket Mekke’den maket Medine’ye g?türdüler, yol boyunca maket Kabe’yi, maket Merve tepesini, maket Safa tepesini g?sterdiler, dekor olarak ümmü Mabed ?ad?r? kurdular. Diyanet sanki Jüpiter’deydi, g?rmezden geldi. “Peygamber oca??”na kumpas kurdular, “cami bombalayacaklar” dediler, “vicdans?zlara sesleniyorum, Allah Allah diye taarruz eden bir ordu, nas?l olur da Allah’?n evini bombalar” diye isyan eden genelkurmay ba?kan?n? ter?rist diye hapse t?kt?lar. Y?lba?? a?ac? süslemekten, yoga yapmaya kadar, her konuda fetva veren Diyanet, Türk Ordusu imha edilirken, en ufak bir tepki vermedi. Bunca din s?mürüsünün neticesinde… P?r?l p?r?l Türkiye Cumhuriyeti orta?a? karanl???na sürüklendi, tarikatler cemaatler cirit atmaya ba?lad?, kara cahil ?eyhler cübbeliler mollalar k?ymete bindi, sahte mehdiler hortlad?, “aln? secdeye eriyor” diye devlet kurumlar?n? ele ge?iren emperyalist ma?as? takkeliler, darbe yapmaya kalkt?. Türkiye g?z g?re g?re bu hale getirilirken g?k?n? ??karmayan Diyanet… ?imdi utanmadan ??kt?, “15 Temmuz darbe giri?imi ve din istismar?na kar?? birlik” konulu din ?uras? düzenledi. Laf? e?ip bükmeyelim… Din istismar?ndan bahsedecek en son kurum, diyanetin kendisidir. Feto sahte mehdidir. Bunlar da sahte diyanettir. sozcu.com.tr 5 A?ustos 2016 Y?lmaz ?zdil Ba??rtülü bac?n darbeci ??kt?! Senelerce ba??rtümüz yüzünden üniversiteye giremedik, ma?dur edildik diye oy istediniz… ?lk türbanl? rekt?rünüz fetocu ??kt?. Mayo reklamlar?n? abdestimiz bozuluyor diye paravanla kapatt?n?z, ?stanbul’un Ankara’n?n caddelerini türban reklamlar?yla donatt?n?z… En ünlü türban firmas? fetocu ??kt?. ?mam hatipten ter?rist ??kmaz, imam hatipten ter?rist yeti?mez dediniz… S?rf diyanet’te bin 200 imam, müezzin, müftü fetocu ??kt?, diyanet’in “bayan” Kuran kursu e?itmenleri fetocu ??kt?. Türbanl? gazeteci Han?m Bü?ra Erdal, kumpas davalar? s?ras?nda twitter’dan ?arj?r bo?alt?yordu, subay e?lerinin “sa??”yla alay ediyordu, “balyoz kad?nlar? hep sar???n, kim kimin e?i kar??t?r?yorduk, e?lerinin resmi bas?l? olan ti??rtler giymi?ler, i?imiz kolayla?t?” diyordu. Fetocu ??kt?. Kendi ellerinizle TBMM üstün Hizmet ?dülü verdi?iniz, “eli ?pülmesi gereken insan” dedi?iniz i?adam?n?n türbanl? e?i, fetocu abla ??kt?. Meslek hayat? boyunca yakas?nda Atatürk rozeti ta??yan ba?hem?ireyi hi? gerek?e g?stermeden g?revden ald?n?z, onun yerine y?netmeli?e ayk?r? ?ekilde türban üstü peruklu hem?ireyi atad?n?z, türban üstü peruklu hem?ireye itiraz eden ba?hekimi g?revden ald?n?z, sonra da bu türban üstü peruklu hem?ireyi, kamu hastaneleri birli?inde terfilerden sorumlu müdür yapt?n?z… Fetocu ??kt?. Yani? “Benim ba??rtülü bac?ma sald?rd?lar, benim ba??rtülü bac?ma sald?rd?lar” diyordunuz… Ba??rtülü bac?n devlete sald?rd? birader! Ba??rtülü bac?ma sald?ranlar camiye ayakkab?lar?yla girdiler diyordunuz… Ba??rtülü bac?lar?n camiye F16′yla girdi. (Amac?m elbette ba??rtülü kad?nlar? rencide etmek de?il. Tam tersine… “Ba??rtülü bac?” s?mürüsüyle genelleme yapman?n ne kadar yanl?? oldu?una dikkat ?ekmek istiyorum.) Türbanl?lara bac?… Türbans?zlara, kad?n m?d?r k?z m?d?r bilemem dediniz. Türbanl?lara bac?… Türbans?zlara, perdesiz eve benzer, ya sat?l?kt?r, ya kiral?kt?r dediniz. Türbanl?lara bac?… Türbans?zlara yar?m dediniz. Türbanl?lar? ebedi masum… Türbans?zlar? ezeli su?lu ilan ettiniz. Türbanl?lara “benim milletim…” Türbans?zlara “bunlar” dediniz. Netice? Ba??rtülü bac?n darbeci ??kt?. Haz?r “rabbimden af” dilenirken… Ba??rtüsüz kad?nlardan da ?zür dilenmesi gerekir. S?zcü 4 A?ustos 2016 Y?lmaz ?zdil Tatbikat Genelkurmay saraya, kuvvet komutanl?klar? savunma bakanl???na, jandarma i?i?leri bakanl???na, Gata sa?l?k bakanl???na ba?land?. Denizkurdu tatbikat?n?n ad?, Domb?ra tatbikat? olarak de?i?tirildi. Domb?ra planl? yaz tatbikat?, temsili dost ve dü?man kuvvetlerin say?n ahalimiz taraf?ndan tekme tokat d?vülmesiyle ba?lad?, cnntürk’e cep telefonuyla ba?lanan kurmay binba?? hande f?rat, yanl?? anla??lma oldu?unu, bu d?vülenlerin temsili oldu?unu s?yledi, say?n ahalimiz ikna oldu, rehin al?nan askerler serbest b?rak?ld?. Pegasus’ta hava kuvvetlerinden daha fazla sava? pilotu ?al??t??? i?in, hava harekat? Pegasus genel müdürü taraf?ndan yürütüldü, ancak, Amsterdam-?stanbul seferini yapan airbus ü? saat r?tar yapt?, filo komutanl???n? üstlenecek olan emekli albay maalesef harekata yeti?emedi, onun yerine Atlasjet’ten emekli bi yarbay atand?. Tar?m bakanl???na ba?lanan ü?üncü ordu komple fetocu ??kt??? i?in, aile bakanl???na ba?lanan be?inci ordu hava indirmeyle g?revlendirildi, ancak, sahil güvenlikten sorumlu spor bakanl???ndan gelen resmi yaz?yla, silahl? kuvvetlerin envanterinde be?inci ordu olmad??? anla??ld?, o güne kadar be?inci orduyu kurmayan eski genelkurmay ba?kanlar? fetocu ilan edildi, tatbikat?n ü?üncü ordu aya?? kanun hükmünde kararnameyle iptal edildi. Devlet malzeme ofisi komutanl???na ba?l? sualt? taarruz komandolar? cuma namaz?na gitti?i i?in taarruz sekteye u?rad?, onlar?n yerine diyanet i?leri donanmas?na ba?l? bordo bereliler g?revlendirildi, gel g?r ki, bordo berelilerin tapu kadastro tümenindeki tank??larla birlikte umreye gitti?i anla??ld?, bunun üzerine, k??lalar?n kap?s?nda bariyer olarak bekletilen tu?general kadir topba? komutas?ndaki ??p kamyonlar? mekanize tugay?, kolordu seviyesine yükseltildi, cinlerle süngü süngüye mücadelesinden ?türü korgeneral melih g?k?ek’e üstün cesaret ve feragat madalyas? verildi. Resmi Gazete’nin bas?m?ndaki hata yüzünden herhangi bir bakanl??a ba?lanmayan, ortada kalan ve Chp’ye s???nan kuzey deniz saha komutanl???, divan-? harbe verildi. Kara kuvvetleri komutanl???n?n ad?, ak kuvvetleri komutanl??? olarak de?i?tirildi, KKK’ydi, AKK oldu. Ka?la g?z aras?nda, tatbikat aya??yla orduevleri toki’ye devredildi. Yanda? medya, milli eni?te müste?arl???’ndan gelen kozmik istihbarat? man?et yapt?, temsili dü?man kuvvetlerine ait bir denizalt?n?n marmara denizinden dal?p, Van g?lünden ??kaca?? iddia edildi, Van derhal il?e yap?ld?, G?lcük donanma komutanl??? rtük’e ba?land?. Akp Rize il ba?kanl???n?n emrine verilen güney deniz saha komutanl???na ait f?rkateynler, Karadeniz’e kayd?r?l?nca… Kuzey deniz saha komutanl???na ait muhripler, Mit t?rlar?yla Antalya’ya ta??nd?. Tatbikat? se?kin g?zlemci s?fat?yla takip eden ba?komutan asr?n liderimiz, piyade sald?r?s?n? izlerken “bizim askerler neden cüce yauv?” diye sordu. “Efenim, dürbünü ters tutuyorsunuz” dediler. Favorilerime Ekle/Paylas Posted in Politika ve Gundem, Y?lmaz ?zdil | Leave a comment AR??V SANDI?INDAN * Bir Riya ?rne?i -Graham Fuller- Il?ml? ?slam * Büyük Ortado?u Projesi (BOP) ad?yla gelen tezgah?n mimari bu adam ve Prof. Sabri Sayar?’d?r.Bu Türk akademisyen, ülkesinin 85 y?ld?r laiklik gibi yanl?? bir siyasi rejimde y?netildi?inden hareketle gelecek rejim tasavvurlar?na karanl?k bir adamla i?birli?i yaparak yabanc? ülkelere teslim etmekte bir sak?nca g?rmemi?tir. Posted on August 14, 2016 by Nacikaptan BOP mimarlar? ajan Graham Fuller ve Prof. Dr. Sabri sayar? cumhuriyet.com.tr 25 A?ustos 2008 Pazartesi, Bir Riya ?rne?i -Graham Fuller- Il?ml? ?slam Türk akademisyen, ülkesinin 85 y?ld?r laiklik gibi yanl?? bir siyasi rejimde y?netildi?inden hareketle gelecek rejim tasavvurlar?na karanl?k bir adamla i?birli?i yaparak yabanc? ülkelere teslim etmekte bir sak?nca g?rmemi?tir. Halen Sabanc? üniversitesi’nde odak kuran meslekta?lar?yla ülkülerini Rand Corporation ve USIP gibi hay?rsever ABD kurulu?lar?n?n mali katk?lar?yla ve sab?rla canl? tutmaktad?rlar. CIA’n?n muteber ajan?, uzun y?llar Türkiye Masas? ?efli?i’ni yapan, 20 y?l ?nce emekli oldu?u halde u?ursuz ellerini hala üzerimizden ?ekmeyen ve bu ?eytani g?revini ge?im kayna?? haline getiren, maalesef ba?ta Sabanc?, Bo?azi?i, Bilgi gibi malum üniversiteler olmak üzere akademik ve tabii AKP ve y?rüngesindeki medya ?evrelerinde bir?ok oyda?? bulunan bu casus eskisinin, sürekli bu neviden kitaplar? yay?mlamaya odaklanm?? T?MA?’ta bir kitab? yay?mland?: Yükselen B?lgesel Akt?r, Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Kitab?n orijinal ad? “The New Turkish Republic – Turkey As A Pivotale State in The Muslim World” yani, Yeni Türkiye Cumhuriyeti – ?slam Dünyas?nda Eksen ülke. Ba?l???n Türk?eye ?evrili?indeki de?i?iklik kolayl?kla fark edilmektedir: Türkiye’ye bi?ti?i “eksenlik” g?revi burada ?ok s?r?tt??? i?in olmal? ki ?eviride bu “Yükselen Akt?r”e d?nü?mü?. Fuller, ?ngilizce ba?l???n sorumlulu?undan ka?mak i?in ?ns?zde (s.17) bunun ABD’deki yay?nc? taraf?ndan se?ildi?ini (!) ?ne sürmektedir. Suret-? haktan g?rünmek Türkiye’ye yap?labilecek k?tülüklerin en hainini para kar??l??? yerine getirirken “suret-i haktan” g?rünmeyi de ihmal etmemektedir: Güya 1957’de henüz üniversite ??rencisi ve CIA’n?n ad?n? bile bilmezken, büyülendi?i ve dilini ??rendi?i Türkiye’ye, halen ayn? temiz duygularla ilgi duyuyormu? (!). Okuyuculardan kü?ük de bir ricas? varm??: 1960’larda Türkiye’de istihbarat g?revlisi olarak hizmet verdi?ini ve CIA’da ?al??t???n? unutmal?larm??; zamanla her ?ey de?i?mi?; onun da g?rü?leri de?i?mi?mi?; lütfen kitab? arkas?nda ?zel ama? güdüyormu? gibi okumamal?larm??; gizli kanaldan ABD politikas?na yard?m etmek i?in yazm?yormu?; tersine ABD’li politikac?lar?n ?o?u kitaptan ho?lanmayacaklarm?? vs.. Yalan?n bini bir para: Bar?? g?nüllülerinin 1950’lerde Türkiye’ye yar? istihbarat ama?l? geldiklerini; Türk?e ??renmenin ajanl???n zorunlu bir ko?ulu oldu?unu, pe?inden hemen CIA’da g?rev almas?n?n bunu kan?tlad???n? itiraf ederek, “de?i?tim” demekle, Türkiye’ye kar?? ge?mi?te nas?l haince ?al??t???n? a?z?ndan ka??rmaktad?r. Te?ekkür ettikleri Di?er bir itiraf? da “Te?ekkür” b?lümünde kolayl?kla fark edilmektedir: Burada Birle?ik Devletler Bar?? Enstitüsü (USIP) ve Earhart Vakf?’ndan destek g?rdü?ünü s?ylemektedir. Bunlardan ilki USIP, üyeleri ve ba?kan? ABD Ba?kan? taraf?ndan atanan “istihbarat kurulu?lar?n?n s?n?fland?r?lm?? (teyit edilmi?) belgelerinin da??t?m?n? ger?ekle?tirmekte ve d?? ülkelerde -bu arada Türkiye’de- para kar??l??? ara?t?rmalar yapt?rmaktad?r” ?eklinde tan?mlanan, yasa ile kurulmu? bir devlet ?rgütüdür. (Mustafa Y?ld?r?m, Project Democracy, S?V?L ?RüMCE??N A?INDA, Ulus Da?? Yay?nlar?, 2008 s. 346) Bu kurulu? hakk?nda bir fikir edinebilmek i?in Türkiye’de destekledikleri baz? projeleri an?msamak yeterlidir: 1) Bo?azi?i üniversitesi, KEMAL K?R????, Türkiye’nin Kürt Politikas?, fon paras?: 24.500 dolar 2) George Washington üniversitesi, SABR? SAYARI, -halen Sabanc? üniversitesi’nde g?revli, Fuller’?n can dostu- yine Türkiye’nin Kürt Politikas?, fon paras?: 27.500 dolar 3) Türkiye d???nda yap?lmakla birlikte Türkiye ile ilgili 8 projeye, bir tanesi de Fuller taraf?ndan olmak üzere, 366.000 dolar ?denmi?tir. Ayr?ca USIP’in 1984’te ABD Kongresi’nce kuruldu?unu, 1985’te ABD Savunma Yetki Yasas? ile kurumsalla?t?r?ld???n?, büt?esinin 10-15 milyon dolar aras?nda de?i?ti?ini, Y?ld?r?m’?n bu yetkin ara?t?rmas?ndan ??reniyoruz. (a.g.e. s. 384) Fuller ise kitab?nda, kendisinin ABD’nin d?? politikas?na kar?? ??kt???n? dolay?s?yla bu devlete ba?l? ?rgütlerle ilgilendirilmemesi gerekti?ini ?ne sürüyor ve hararetle Türkiye’ye de ayn? yolu ??ütlüyor. Finan?rler ve \tba??ms?zl?k Kitab?n? finanse eden bu kurulu?lar?n yap?s? ile Fuller’in ba??ms?zl?k sav?n?n pek ba?da?mad???n? okurlar?m?z elbette kolayl?kla fark edeceklerdir. Gelelim Fuller’in Türkiye hakk?ndaki müthi? g?zlem ve ?nerilerinin birka??na: 1) ABD, 11 Eylül 2001 sald?r?lar?n?n da etkisiyle Bush y?netimi alt?nda tek yanl? ve hegemonik bir politika izliyormu?. Bush tüm ?slam devletlerini toptan su?luyor (!). Bu politika Türkiye’nin aleyhine imi?. Ki?ilik sahibi, ?l?ml? ?slamc? demokrat AKP de buna kar?? ??k?yormu? (!) ve AKP’nin bu ba??ms?z politikas? ?slam dünyas?nca takdir ediliyormu? (!). 2) Bat? dünyas? AKP’ye kadar (2002) kendisine sad?k kalan Türkiye’nin bu politikas?n?n evrilmesinden ho?nutmu?; bu zenginlik yarat?yormu? (!). 3) Zira 1950’den sonra Türk tarihi, Kemalist a??r?l?klar? t?rpüleyen ve milletin cumhuriyet ?ncesi ge?mi?iyle daha rahat ve normal ili?kiye ge?mesi sürecine girmi?mi?; bu da Türkiye’nin Müslüman dünyadaki yerinin daha iyi anla??lmas?na yarayan sa?l?kl? bir evrimleme imi? (!). 4) Art?k Türklerin Araplarla konu?mas? gerekiyormu?. Onlar esasen sad?k Osmanl? tebaas? imi?; Türkleri arkadan vurmam??lar ve Lawrence popüler bir s?ylem imi?; Atatürk hilafeti kald?rmakla büyük hata i?lemi?, ?slam alemi ba?s?z kalm?? (!) vs… Bu makaleye s??mayacak daha yüzlerce model ve ?neri.. Il?ml? ?slam, Fethullah, Nurcular ve AKP’ye müthi? ?vgüler (Fethullah’a tam 20 sayfa). Osmanl? ve Türk tarihinden zerre kadar nasip almam?? bu casus emeklisi, paras?n? ald??? ABD hükümetine (USIP) s?zde kar?? ??k?yor izlenimi yaratarak AKP’ye de ayn? politikay? izlemesini ??ütlüyor ve izledi?i i?in de takdir ediyor (!). Te?ekkür etti?i ikinci kurulu? Earhart Vakf?, Türkiye’deki Nurculuk ara?t?rmalar?n? RAND (yine yar? askeri bir kurulu? olmakla birlikte d??ar?ya kar?? ?irket ve think-thank “dü?ünce toplulu?u” gibi g?sterilen kurulu?) üzerinden finanse ederken Fuller’e 2 milyon dolar veren sab?kal? kurulu?. Fuller bu parayla me?er tek tek projelere y?lda 100 bin dolar ?demekte imi?. Bu profes?rlerin ?o?u ekonomi, felsefe ve siyaset b?lümlerinde g?revli imi?ler. (Y?ld?r?m a.g.e.s. 379 dipnot 596, “Endowing The Right-wing Academic Agenda” – Sara Diamond CAQ, s. 46-47) Gülen i?in ??rp?nan medya güllerinin, anl? ?anl? malum hocalar?n?n bu i?lerini (Abant Toplant?lar? vs.) Allah r?zas? i?in yapmad?klar? b?ylece yabanc? kaynaklarca da do?rulan?yor. CIA’n?n muteber adam? Son olarak genelde ABD hükümetlerinin ?zelde Fuller’in Türkiye üzerindeki hedefleri konusunda ?ok deneyimli bir kaynaktan s?z edece?iz. Gazeteci Y?lmaz Polat, 26 y?ld?r Washington’da g?revli olarak edindi?i g?zlemlerini “CIA’nin Muteber Adam?” (Ulus Da?? Yay?nlar?, 2008) isimli kitab?nda aktarmaktad?r: “Türkiye deneyi ba?ar?ya ula??r ve ?slamc?lar siyasi iktidar? kuvvet kullanarak ele ge?irmeyi hedeflemek yerine demokratik hükümet ?eklinin bir par?as? olursa, o zaman Türkiye, b?lgede ?ran ?rne?ine alternatif bir model olarak ortaya ??kar. Bunun ba?ar?s?zl??a u?ramas?, ?l?ml? ?slamc? gü?leri parlamento ve se?imler yoluyla siyasete katmaya ?al??an M?s?r gibi di?er b?lge ülkelerinin ?abalar?n? da olumsuz etkileyecektir.” (Sayfa 1) Bu g?rü?leri i?eren 80 sayfal?k bir raporu Fuller, “The Prospect for Islamic Fundamentalism in Turkey” (Türkiye’de ?slam K?ktencili?inin Gelece?i) ad?yla ve o tarihlerde ABD’de bulunan Prof. Sabri Sayar?’n?n katk?s?yla haz?rlay?p 1989 sonlar?nda Pentagon’a sunar. BOP’un mimarlar? ??te bugünlere Büyük Ortado?u Projesi (BOP) ad?yla gelen tezgah?n mimari bu adam ve Sayar?’d?r.Bu Türk akademisyen, ülkesinin 85 y?ld?r laiklik gibi yanl?? bir siyasi rejimde y?netildi?inden hareketle gelecek rejim tasavvurlar?na karanl?k bir adamla i?birli?i yaparak yabanc? ülkelere teslim etmekte bir sak?nca g?rmemi?tir. Halen Sabanc? üniversitesi’nde odak kuran meslekta?lar?yla ülkülerini Rand Corporation ve USIP gibi hay?rsever ABD kurulu?lar?n?n mali katk?lar?yla ve sab?rla canl? tutmaktad?rlar. Son y?llar?n y?ld?z partisi AKP ve tüm ülke kendilerine sonsuz bor?ludurlar. Favorilerime Ekle/Paylas Posted in ABD - AB - EMPERYALIZM, AR??V SANDI?I, DI? POL?T?KA, ?HANET VE YABANCI YANDA?LAR, ?ST?HBARAT KURUMLARI, S?YAS? TAR?H | Leave a comment ← Older posts Arama Search for: RSS ve Email ile takip: Ulu ?nder Atatürk diyorki: Bu millet k?l? k?p?rdamadan dava u?runa can?n? vermeye raz? olmasayd? ben hi? bir?ey yapamazd?m. World Clock 00:00 / 00:00 1Bir Hatira-yi Asksin 2Tanbur T. (Abdi Coskun) 3Bu Yaz Gecen Gunlerimiz 4Farig Olmam Mesreb-i Rindaneden 5Bahar Olur Yaz Olur 6Kanun T. (Ahmet Cennetoglu) 7Biz Heybelide Her Gece 8Acmazsan Eger Kalbime Sen 9Yillarca Yazik Bos Yere 10Sazlar Calinir Camlica'nin Bahcelerinde 11Ney T. - Muheyya Oldu Meclis 12Ney T. 01 (H.Kudsi Sezgin) 13Ney T. 04 14Ney T. - Sevk-Efza Pesrev 15Ney T. 05 (H. Kudsi Sezgin) 16Ney T.- Gulbin-i Iys Mi Demed 17Ney T. - Erdi Bahar Sardi Yine (V. Bingol-M.N.Selcuk) 18Ney T. 09 (H.Kudsi Sezgin) 19Ney T.- Tut-i Mucize-Guyem 20Tanbur Ve Ney T. - Sehnaz Pesrev 21Ney T. - Ne Zaman Gelse Hayalin 22Ney T. 01 (Salih Bilgin) 23Ney T. 02 (Salih Bilgin) Takvim August 2016 M T W T F S S ? Jul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Son Bir Ayda En Cok Okunanlar Sibel Deniz Edmonds *** CIA’NIN ERDO?AN’I NASIL WIKILEAKS BELGELER?NDE TüRK?YE – 1? YABANCI G?ZüNDEN TüRK?YE NASIL G?RüNüYOR ;… TSK’da BA?LATILAN CEMAAT OPERASYONU SAPTIRILARAK… O SUBAYLARIN GER?EK SU?U NEYD?? Annelersiz günü * HER B?R GüN ANALARIMIZIN OLSUN *… Osmanl? merakl?lar?na *** OSMANLI ENTR?KALARI *… ODTü… AR??V SANDI?INDAN : Tayyip Erdo?an’a Bilderberg… ULUSLARARASI Sendikalar Konfederasyonu a??klad? :… Yeni Yaz?lar MEDYADA DURUM VAZ?YET? 17.08.2016 Ayd?nl?k * ?RT?CACI GENERAL BA?DANI?MAN MEDYADA DURUM VAZ?YET? 17.08.2016 Cumhuriyet * Sadat sarayda YABANCI G?ZüNDEN TüRK?YE NASIL G?RüNüYOR ; Almanya’ya g?re Türkiye ‘?slamc?lar?n eylem platformu’ SADAT Saray’da * ?rtica nedeniyle ordudan emekli edilen bir general Erdo?an’a neden ba? dan??man yap?ld? ? *SADAT A.?.“El Kaide türevi El Nusra, Ahrar ül ?am, I??D gibi gruplara lojistik destek veren, onlar? harekete ge?iren ve siyasi iktidara ba?l?l??? oldu?u anla??lan bir yap?”m? ? Emekli Tümgeneral’den Erdo?an’a a??k mektup: Bu ü? zat? muhtereme dokunulmamas?na ?a??yorum S?zcü Gazetesi Yazarlar? Abant müdavimlerine verilen zarflar!.. fetoculu?un panzehiri Devlet, memuruna bu kadar zulüm yapar m?? “Kand?r?ld?m” demek yetmez! Mesele vasatl?k Piyasalar?n ?irkin ?ans?! 20 y?l ?nce Türkiye uyurken!.. ?zninizle Tuzak! Y?lg?nl?k! R?fat Serdaro?lu Yaz?lar? HEPS? B?RB?R?NE KARI?TI S?ZCE BUNLAR ?NSAN MI? TEST?Y? BADEMLER KIRDI HA?NLER MAHALLES? VATANSEVERL?K BORCU Zahide U?ar Yaz?lar? Siz; Meydanlarda S???L Turuncu Darbeye Figüran Olurken / Zahide U?AR G?R Dedi?im; Orduya Kurulan Kumpas Devam Ediyor… / Zahide U?AR Muhalefetin Avarelleri / Zahide U?AR G?rene, k?re ne? / Zahide U?AR Dün Gece Türkiye’nin 11 Eylül’ü Ya?and? / Zahide U?AR Mustafa Y?ld?r?m Yaz?lar? Türk?enin fiil k?kleri internetten ?nce ?ldürülmü?tü / Mustafa YILDIRIM Bu Utanca S?fat Bulunamaz... / Mustafa YILDIRIM Ye?il Turuncu Oynak ve Ger?ek / Mustafa YILDIRIM Türkler avanak m?? / Mustafa YILDIRIM ?are Sende (4) Yayla’n?n ?mam? / Mustafa YILDIRIM Ar?ivler Select Month August 2016 (58) July 2016 (217) June 2016 (221) May 2016 (259) April 2016 (81) March 2016 (257) February 2016 (217) January 2016 (243) December 2015 (239) November 2015 (282) October 2015 (331) September 2015 (267) August 2015 (230) July 2015 (263) June 2015 (350) May 2015 (194) April 2015 (198) March 2015 (165) February 2015 (129) January 2015 (136) December 2014 (197) November 2014 (94) October 2014 (182) September 2014 (128) August 2014 (94) July 2014 (58) June 2014 (115) May 2014 (127) April 2014 (99) March 2014 (119) February 2014 (90) January 2014 (100) December 2013 (66) November 2013 (115) October 2013 (130) September 2013 (138) August 2013 (136) July 2013 (86) June 2013 (82) May 2013 (58) April 2013 (77) March 2013 (55) February 2013 (53) January 2013 (57) December 2012 (59) November 2012 (47) October 2012 (47) September 2012 (43) August 2012 (49) July 2012 (17) June 2012 (25) May 2012 (37) April 2012 (1) March 2012 (9) February 2012 (22) December 2010 (20) November 2010 (21) October 2010 (24) September 2010 (104) August 2010 (30) July 2010 (2) June 2010 (1) May 2010 (2) April 2010 (1) February 2010 (24) Kategoriler AB ABD – AB – EMPERYALIZM AHMET TAKAN YAZILARI AKIL F?K?R YAZILARI AKLI V?CDANI HüR YAZI?MALAR AL? ERALP YAZILARI ANAYASA Anons Arastirma ARKEOLOJ? – M?TOLOJ? AR??V SANDI?I ATATURK BANU AVAR yaz?lar? Bekir Co?kun yaz?lar? Bilim ve Teknoloji B?L???M – ?NTERNET - B?lücü KüRT?üLüK BüLENT ES?NO?LU YAZILARI Calisma Dunyasi – Is ve Emekciler CUMHUR?YET – DEMOKRAS? – ?A?DA?LIK DAVUT ARSLANTüRK DEMOKRAS?-?ZGüRLüK DEN?Z VE DEN?ZC?L?K DEVR?M VE KAR?I DEVR?MLER D?N-?NAN? DI? POL?T?KA Dizi Yazilari DO?A – ?EVRE Doga – Cevre – Ekoloji – Tarim DO?AN KUBAN DüNYA üLKELER? DURUM VAZ?YET? DUYURULAR EDEB?YAT – ANI – ?YKü – ???R E??T?M Ekonomi EM?N ??LA?AN EMPERYAL?ZM ENERJ? English articles – ?ngilizce makaleler ERGENEKON – BALYOZ ERMEN? SORUNU FA??ZM FELSEFE ve GüZEL DEY??LER Fetullah Gülen Flash Haber FOTO?RAFLAR FUAT AVN? GED??E TA? KOYMAK Genel Kultur GIDA GüLMECE Gundem Haber HAYATIN ???NDEN HUKUK-YARGI-ADALET ?HANET VE YABANCI YANDA?LAR ?LHAN SEL?UK YAZILARI ?NSAN HAKLARI – DEMOKRAS? ?rtica ?ST?HBARAT KURUMLARI KAP?TAL?ZM – L?BERAL?ZM KAR?KATüR KISSADAN H?SSELER Kose Yazarlari K?Y ENST?TüLER? KüLTüR – E??T?M – ?A?DA?LIK KUMPAS-TEZGAH-ü? KA?IT Madencilik ve Yeralti Kaynaklari MEDYA Mehmet Halil Ar?k yaz?lar? MEHMET TüRKER MENEMEN OLAYI – KUB?LAY M?TOLOJ? M?ZAH MOLA ZAMANI MUSTAFA YILDIRIM NECAT? DO?RU YAZILARI NURULLAH AYDIN YAZILARI ORTADO?U üLKELER? ?ZDEM?R ?NCE PKK TER?Rü Politika ve Gundem RAD?KAL ?SLAM Rifat SERDARO?LU yaz?lar? Saglik Sanat Edebiyat ve Kultur SAYGI ?ZTüRK science * ingilizce * ara?t?rmac?lara SE??M – SE?S?S ?ER?AT – ?RT?CA – KARANLI?IN AYAK SESLER? S?YAS? PART?LER S?YAS? TAR?H SONER YAL?IN yaz?lar? S?YLE??LER SUAY KARAMAN Tarih TARIM – EKOLOJ? TER?R TSK U?UK KA?IK HABERLER U?UR DüNDAR U?UR MUMCU Uncategorized UNUTMA VANDALLIK VATANDA?IN K??ES? Wiki-Leaks – Bilgi s?zmalar? YABANCI BASIN YANDA? – ?IKARCI – YA?CILAR Yazarlar Yeni Kitaplar YILDIZLI YAZILAR Y?lmaz ?zdil YOBAZLIK – GER?C?L?K YOLSUZLUKLAR YOZLA?MA – AHLAKSIZLIK Zahide U?ar Se?enekler Log in Entries RSS Comments RSS WordPress.org Who's Online 60 visitors online now 6 guests, 53 bots, 1 members Map of Visitors Feedjit Live Traffic Feed Cumhuriyetimiz ??in Proudly powered by WordPress. Top

nacikaptan.com Whois

Domain Name: NACIKAPTAN.COM
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Registrant Name: Registration Private
Registrant Organization: Domains By Proxy, LLC
Name Server: NS15.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS16.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: unsigned
For complete domain details go to:
http://who.godaddy.com/whoischeck.aspx?domain=NACIKAPTAN.COM
The data contained in GoDaddy.com, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of GoDaddy.com, LLC. By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty. In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam. You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.
Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section. In most cases, GoDaddy.com, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database